Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Stanovy Paint Horse Clubu
České republiky z.s.

Článek I.
Název, sídlo a účel

 1. Název. Název tohoto právního subjektu je Paint Horse Club České republiky z.s., ve zkratce Paint Horse Club ČR z.s., nebo PHC ČR z.s.
 2. Sídlo. Sídlo Paint Horse Clubu ČR z.s. je na adrese: Hořice 9, 678 01 Blansko. Paint Horse Club ČR z.s. působí na území celé České republiky a jeho členové mohou být občany jakéhokoli státu.
 3. Účel. Paint Horse Club ČR z.s. je neziskovou organizací založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 8. 1995 pod č. j. II/s-OS/1-27867/95-R a upravenou na základě zákona č. 89/2012 Sb. dne 8.5. 2016 vzniklou za následujícím účelem:
  1. Propagace chovu a stimulace zájmu o chov koní plemene American Paint Horse a podpora šlechtění těchto koní pro jejich exteriér a schopnosti.
  2. Propagace koní American Paint Horse jako samostatného plemene
  3. Propagace koní plemene American Paint Horse prostřednictvím soutěží, přehlídek, závodů, společných vyjížděk do přírody a dalších aktivit
  4. Propagace dobrého přístupu ke koním a sportovního chování
  5. Informování a vzdělávání veřejnosti o kvalitách koní plemene American Paint Horse a o American Paint Horse Association (APHA).
  6. Podporování a stimulace členství jak v regionálním klubu, tak i v APHA.

Článek II.
Členská základna a sněm členů

 1. Členství. Členem Paint Horse Clubu ČR z.s. se může stát každá fyzické i právnické osoba, která zaplatí členský příspěvek, souhlasí s obsahem stanov klubu, pravidel a omezení a má zájem účastnit se naplňování cílů klubu. Členství v Paint Horse Clubu ČR z.s. se řídí pravidly a omezeními přijatými představenstvem klubu. Kategorie členství jsou následující: řádné členství pro fyzické osoby (jednotlivci starší 18 let, manželské páry) a právnické osoby. Juniorské členství pro fyzické osoby mladší 18 let.
 2. Práva a povinnosti členů. Všichni členové mají stejná práva, povinnosti a zodpovědnost ke klubu a jeho majetku. Žádný ze členů nemá možnost získat koupí ani jiným způsobem podíl na majetku klubu. Každý řádný člen má právo volit a být volen na sněmu členů svolávaném představenstvem klubu.
 3. Sněm členů. Nejvyšším orgánem klubu je sněm členů, svolávaný nejméně jedenkrát do roka představenstvem klubu. Všichni členové, kteří uhradili členský příspěvek obdrží buď písemnou pozvánku nebo pozvánku elektronickou cestou na tento sněm nejméně 30 dnů před datem jeho konání s uvedením přesného data, času a místa. Pro usnášeníschopnost sněmu je nutná přítomnost alespoň nadpoloviční většiny členů klubu. Není-li sněm usnášeníschopný, svolá představenstvo náhradní sněm členů, pro jehož usnášeníschopnost není počet přítomných členů klubu rozhodující. Sněm členů volí funkcionáře a představenstvo klubu. Není-li ve stanovách výslovně stanoveno jinak, rozhoduje sněm nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Článek III.
Představenstvo

 1. Představenstvo. Výkonným orgánem klubu je představenstvo, které řídí chod klubu v období mezi sněmy členů. Představenstvo má nejméně 3 členy. Nejvyšší počet členů představenstva se řídí potřebami klubu.
 2. Činnost představenstva. Představenstvo řídí činnost Paint Horse Clubu ČR z.s. a dohlíží na nakládání s jeho majetkem. Představenstvo je oprávněno přijímat, měnit a rušit vnitřní pravidla klubu týkající se níže uvedených sfér, jakož i uplatňovat svoji autoritu k dodržování těchto pravidel:
  1. Kontrola, řízení a aktivity Paint Horse Clubu ČR z.s.
  2. Výměna a odvolávání funkcionářů a členů představenstva
  3. Přijímání, hodnocení a vylučování členů
  4. Zajišťování a shromažďování členských příspěvků a ostatních peněžních plnění
  5. Nakládání s peněžními prostředky klubu
  6. Ověřování účtů a zápisů
  7. Udělování cen a ohodnocení
  8. Řízení a organizování soutěží, přehlídek, závodů, dražeb a dalších sociálních funkcí a aktivit Paint Horse Clubu ČR z.s., které vyplývají z poslání klubu.
  9. Sestavování zvláštních komisí
 3. Jednání představenstva. Představenstvo se schází pravidelně nejméně čtyřikrát ročně a dále na vyzvání prezidenta nebo nadpoloviční většiny jeho členů. Pro usnášeníschopnost představenstva musí být na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Zastupování jednotlivých členů představenstva je nepřípustné. Jednání představenstva nesmí být zahájeno a ni vedeno do té doby než je přítomen nadpoloviční počet jeho členů. Představenstvo rozhoduje hlasováním, přičemž k přijetí návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

Článek IV.
Funkcionáři a jejich povinnosti

 1. Funkcionáři klubu. Funkcionáři Paint Horse Clubu ČR z.s. jsou Prezident, Vice Prezident, Sekretář(ka) a Pokladník, přičemž v případě potřeby může představenstvo jmenovat další funkcionáře. Funkcionáře Paint Horse Clubu ČR z.s. volí sněm členů.
 2. Povinnosti funkcionářů. Povinnosti jednotlivých funkcionářů jsou následující:
  1. Prezident Paint Horse Clubu ČR z.s. je nejvyšším výkonným funkcionářem klubu, který řídí jednání sněmu členů a představenstva. Prezident řeší všechny úkoly, které mu byly uloženy představenstvem.
  2. Vice Prezident zastupuje prezidenta na jednáních v případě jeho nepřítomnosti a řeší úkoly, které mu uložili prezident a představenstvo.
  3. Sekretář(ka) provádí zápisy z jednotlivých jednání představenstva a sněmu členů Paint Horse Clubu ČR z.s., kontroluje účast na jednáních a sněmech a řeší úkoly, které mu (jí) uložil prezident a představenstvo.
  4. Pokladní(k) shromažďuje, ukládá a vydává peněžní prostředky Paint Horse Clubu ČR z.s. tak, jak mu (jí) uloží představenstvo. Připravuje a kontroluje podklady pro účetnictví a sestavení roční účetní závěrky a sestavuje rozpočet klubu pro nastávající rok a jednotlivé akce, které se připravují. Pokladní(k) dále řeší všechny úkoly, které mu (jí) uložili prezident nebo představenstvo. Na základě rozhodnutí sněmu členů nebo představenstva mohou být funkce sekretáře a pokladního sloučeny a vykonávány jednou osobou.
 3. Doplňování funkcionářů. V případě, že v průběhu roku dojde k uvolnění některé z funkcí, nahradí představenstvo chybějícího funkcionáře některým ze svých členů, nebo některým z řádných členů. Takto jmenovaný funkcionář vykonává tuto funkci až do doby zvolení nového funkcionáře. V případě, že odstoupí prezident, automaticky přebírá jeho činnost vice prezident a do jeho funkce je jmenován některý ze členů představenstva.

Článek V.
Volba orgánů klubu

 1. Nominace. Nejméně 2 měsíce před ročním sněmem členů jmenuje prezident klubu nominační výbor, složený nejméně ze 3 členů klubu, který připraví návrhy na obsazení jednotlivých funkcí a představenstva. Při nominaci kandidátů bude termín ukončení kandidátky sedm kalendářních dnů před termínem řádných voleb.
 2. Volba. Volba členů představenstva a funkcionářů se koná vždy na ročním sněmu členů. Každý řádný člen klubu starší 18-ti let (každý zaplacený členský příspěvek) má 1 hlas, zastupování při volbě je nepřípustné.
 3. Funkční období. Funkční období jednotlivých funkcionářů a členů představenstva jsou čtyři roky. Každý z funkcionářů může být opětovně zvolen. Sněm členů může v průběhu funkčního období odvolat a nově zvolit některého z funkcionářů nebo členů představenstva.

Článek VI.
Majetek klubu a hospodaření s ním

 1. Zdroje majetku. Zdrojem majetku Paint Horse Clubu ČR z.s. jsou zejména členské příspěvky a zápisné, příspěvky a dotace od obcí a státu, dary a příspěvky sponzorů a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti (bude-li provozována).
 2. Hospodaření s majetkem. Hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy. Majetek Paint Horse Clubu ČR z.s. je majetkem klubu jako celku. O nakládání s peněžními prostředky a o převodech vlastnictví k majetku klubu rozhoduje představenstvo. Kromě majetku ve vlastnictví Paint Horse Clubu ČR z.s. může klub hospodařit s majetkem pronajatým, poskytnutým do užívání nebo jinak svěřeným k hospodaření. Příjmy plynoucí z činnosti klubu jsou rozdělovány na základě pravidel schválených představenstvem.
 3. Odpovědnost. Žádný z funkcionářů ani členů představenstva nenese osobní odpovědnost za závazky Paint Horse Clubu ČR z.s. vůči třetím osobám. Výjimku tvoří závazky vzniklé z úkonů, které měly záměrně poškodit jméno nebo finanční situaci Paint Horse Clubu, nebo ty z nichž měl daný funkcionář nebo člen představenstva osobní prospěch.
 4. Jednání jménem klubu. Jednat jménem Paint Horse Clubu ČR z.s. a podepisovat za klub je oprávněn samostatně buď prezident nebo vice prezident, případně prezidentem zmocněná osoba, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu klubu nebo otisku razítka.

Článek VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Platnost stanov. Stanovy Paint Horse Clubu ČR z.s. nabývají platnosti dne 8. května 2016.
 2. Změny stanov. Pouze sněm členů může tyto stanovy změnit. Ke změně těchto stanov je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů klubu.
 3. Zánik klubu. Paint Horse Club ČR z.s. je založen na dobu neurčitou. V případě zániku klubu rozhodne sněm o majetkovém vypořádání a uložení archívních materiálů.

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016