Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

 

                          Stanovy Paint Horse Clubu České republiky z. s.

 

§ 1

Název spolku

 

Název tohoto právního subjektu je Paint Horse Club České republiky z. s., ve zkráceně Paint Horse Club ČR z. s., nebo PHC ČR z. s. nebo jen klub.

 

§ 2

Sídlo spolku

Sídlo Paint Horse Clubu ČR z. s. je na adrese: Bezměrov 65,76701

 

§ 3

Postavení a působnost spolku

 

 1. 1. Paint Horse Club ČR z. s. je dobrovolnou a neziskovou organizací založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 8. 1995 pod č. j. II/s-OS/1-27867/95-R a upravenou na základě zákona č. 89/2012 Sb. ( Občanský zákoník ) ze dne 8.5. 2016 

2. Paint Horse Club ČR z. s. působí na území celé České republiky a jeho členové mohou být občany jakéhokoli státu.

 

§ 4

Účel a činnost spolku

Účelem PHC ČR z. s. je podpora chovu, výcviku a sportovní využití koní plemene Paint Horse se zaměřením:

 1. 1.pořádání soutěží, přehlídek, chovatelských akcí a dalších aktivit souvisejících s chovem a propagací plemene 

 2. 2.propagace a podpora chovu koní plemene American Paint Horse  

 3. 3.dodržování etického, důstojného a sportovního chování ke koním 

 4. 4.informování a vzdělávání veřejnosti o kvalitách koní plemene American Paint Horse a o American Paint Horse Association (APHA) 

 5. 5.podporování a propagace členství jak v regionálním PHC ČR z. s. tak i v APHA 

 6. 6.podpora zájmu mládeže o ježdění a chov koní plemene Paint Horse 

 7. 7.udržování kontaktu se zahraničními asociacemi a spolky se zaměřením na chov a           propagaci plemene Paint Horse 

 8. 8.prezentace PHC ČR z.s. na soutěžích pořádaných v zahraničí prostřednictvím členům PHC ČR z. s. 

 9. 9.Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti nebo za účelem hospodárného využití majetku Klubu provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z těchto činností Klub používá především k podpoře hlavní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, dalších Klubových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

   

§ 5

Účetní a soutěžní rok

Účetním a soutěžním rokem je daný kalendářní rok.

 

§ 6

Členství

 1. 1. Řádným členem PHC ČR z. s. se může stát fyzická osoba která odesláním podepsané přihlášky prezidentovi souhlasí s obsahem a dodržováním Stanov, Řádu na ochranu zvířat při veřejných vystoupeních, případně dalších nařízeních Prezidia klubu a tímto potvrzuje zájem účastnit se na naplňování cílů klubu. 

 2. 2.Členství v PHC ČR z. s. vzniká řádným vyplněním a odevzdáním písemné přihlášky a chválením přijetí nového člena prezidiem a uhrazením předepsaného vstupního poplatku a členského příspěvku. 

Vstupní poplatek platí noví členové klubu a dále také již registrovaní členové, kteří do prezidiem stanoveného termínu nezaplatí řádný členský příspěvek. Pokud člen nezaplatí poplatek v jednom kalendářním roce, nemusí členský poplatek zpětně doplácet za rok nebo roky zpětně, ale zaplatí vstupní poplatek na daný kalendářní rok.

 1. 3.Kategorie členství jsou následující: 

a) řádné členství pro fyzické osoby (jednotlivci starší 18 let)

c) juniorské členství pro fyzické osoby mladší 18 let

d) osoby, které se mimořádným způsobem zasloužily o podporu a rozvoj PHC ČR z. s. mohou být jmenovány čestnými členy klubu. O tomtoj členství rozhodne prezidium hlasováním a ke schválení postačí prostá většina všech hlasů prezidia. Takto zvolený čestný člen neplatí členské příspěvky.

4. Není-li zájemce o členství v PHC ČR z. s. plnoletý, podává za něho přihlášku jeho zákonný zástupce, jenž na přihlášce uvede své jméno, příjmení, bydliště, telefonní a mailový kontakt, adresu pro doručování a vztah k tomuto zájemci o členství.

a) zákonný zástupce oznamuje jakoukoliv případnou změnu sekretáři klubu

b) zákonný zástupce zastupuje neplnoletého člena na sněmu členů a hlasuje za něj

c) zákonný zástupce odpovídá za plnění povinností neplnoletého člena až do doby dosažení 18 let.

 

 

§ 7

Práva a povinnosti členů

 1. 1. Všichni členové mají stejná práva, povinnosti a zodpovědnost ke klubu a jeho majetku. 

 2. 2. Žádný ze členů nemá možnost získat koupí ani jiným způsobem podíl na majetku klubu. 

 3. 3. Každý řádný člen má právo volit a být volen do funkcí na sněmu členů svolávaném Prezidiem klubu. 

 4. 4. Hlavním úkolem členů klubu je naplňování posláni a cílů uvedených v § 4, ale i dalších úkolů stanovených prezidiem klubu. 

 5. 5. Všichni členové PHC ČR z. s. jsou povinni dodržovat a řídit se ustanoveními Stanov, Řádu na ochranu zvířat při veřejných vystoupeních a případně dalšími nařízeními Prezidia klubu, která jsou pro všechny členy závazná. 

 6. 6. Každý řádný člen má právo na úplné a přesné informace o hospodaření klubu a na informace o konaných akcích, závodech a o další činnosti klubu. Tyto informace může případně vyžadovat písemnou formou prostřednictvím Prezidia klubu. 

 7. 7. Každý řádný člen klubu starší 18-ti let má právo se spolupodílet na činnosti klubu a být volen do Prezidia PHC ČR z. s., případně do dalších funkcí určených Prezidiem klubu. 

 8. 8. Každý člen klubu je povinen informovat Prezidium klubu o případných změnách kontaktních údajů, které uvedl na přihlášce do klubu. § 8

Ukončení členství

Členství v PHC ČR z. s. je ukončeno:

  1. 1. Na základě vlastního rozhodnutí člena písemnou formou prezidentovi klubu. 

  2. 2. Nezaplacením členského příspěvku do Prezidiem stanoveného termínu daného kalendářního roku. 

  3. 3. Vyloučením člena v případě kdy člen hrubě porušuje ustanovení a základní pravidla Stanov PHC ČR z.s. nebo jeho činnost či nečinnost hrubě poškozuje dobrou pověst a další fungování klubu nebo nebo člen neuposlechne, případně nevykoná důležití úkoly zadané prezidiem. Vyloučení z těchto důvodů je možné pouze na základě rozhodnutí prezidia klubu. 

  4. 4. Úmrtím člena klubu. 

  5. 5. Zánikem klubu.  

 

§ 9

Členské příspěvky

 

 1. 1. Členové PHC ČR z. s. platí členský příspěvek, jehož výši pro daný kalendářní rok stanoví Prezidium PHC ČR z. s. 

 2. 2. Nově přijatí členové kromě členského příspěvku platí i vstupní poplatek, jehož výši pro daný kalendářní rok stanoví Prezidium PHC ČR z. s.  

 3. 3. Výše členských příspěvků, vstupního poplatku a dalších poplatků jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách PHC ČR z. s. 

 4. 4. Prezidium na oficiálních webových stránkách PHC ČR z. s. určí datum, do kterého musí členové klubu zaplatit členské příspěvky pro daný kalendářní rok. Po tomto datu je vzniká povinnost opětovného uhrazení vstupního poplatku. 

 

§ 10

Prezidium

 

 1. 1. Výkonným orgánem klubu je Prezidium, které řídí chod klubu v období mezi Sněmy členů. 

 2. 2. Prezidium je tvořeno z: 

a) Prezidentem PHC ČR z. s.

b) Víceprezidentem PHC ČR z. s

c) Hospodářem PHC ČR z. s.

d) Sekretářem PHC ČR z. s.

 1. 3. Funkční období členů prezidia jsou čtyři roky. 

 2. 4. Při úmrtí, rezignaci či odvolání některého člena prezidia, zbývající členové prezidia provedou kooptaci na uvolněnou funkci buď některým z členů Prezidia nebo členem z členské základny PHC ČR z.s. Kooptovaný člen prezidia vykonává svou funkci do následujícího Sněmu členů, který jej ve funkci buď potvrdí do konce funkčního období Prezidia, nebo vybere jiného člena z členské základny, kterého zvolí do konce funkčního období Prezidia.  

 3. 5. V případě, že odstoupí Prezident klubu, automaticky přebírá jeho funkci první viceprezident a do funkce prvního viceprezidenta je učiněna kooptace. 

 

§ 11

Úkoly a pravomoci prezidia

 

 1. 1. Prezidium řídí činnost PHC ČR z. s. a dohlíží na nakládání s jeho majetkem. 

 2. 2. Prezidium je oprávněno přijímat, měnit a rušit vnitřní pravidla klubu týkající se níže uvedených sfér, jakož i uplatňovat svoji autoritu k dodržování těchto pravidel: 

a) kontrola, řízení a aktivit Paint Horse Clubu ČR z. s.;

b) výměna a odvolávání funkcionářů a členů prezidia;

c) přijímání, hodnocení a vyloučení členů klubu;

d) zajišťování a shromažďování členských příspěvků a ostatních peněžních plnění;

e) nakládání s peněžními prostředky klubu;

f) ověřování účtů a zápisů;

g) udělování cen a ohodnocení;

h) řízení a organizování soutěží, přehlídek, závodů, dražeb a dalších sociálních funkcí a   aktivit PHC ČR z.s., které vyplývají z poslání klubu;

i) nominace, sestavování týmů a zvláštních komisí a jejich řízení.

 

§ 12

Členové prezidia

 1. 1. Prezident - Prezident PHC ČR z. s. stojí v čele klubu a je nejvyšším výkonným funkcionářem klubu. Prezident je členem Prezidia. 

a) zřizuje pracovní skupiny, zadává úkoly členům prezidia a dalším členům klubu, řídí a kontroluje činnost jednotlivých členů prezidia, případně pracovních skupin a dbá, aby jejich činnost byla v souladu se stanovami, ku prospěchu klubu a zadané úkoly byly plněny tak, jak bylo zadáno;

b) řídí jednání sněmu členů a prezidia;

c) řeší všechny úkoly, které mu byly uloženy prezidiem;

d) spravuje majetek a finanční prostředky klubu;

e) reprezentuje a jedná jménem klub navenek, zajišťuje kontakty s fyzickým i právnickými osobami a jinými spolky jak na území České republiky, tak i v zahraničí;

f) zajišťuje propagaci klubu v médiích, na oficiálních webových stránkách, případně na sociálních sítích, zajišťuje aktualizaci oficiálních stránek klubu.

 1. 2. Viceprezident  - je členem prezidia a: 

a) zastupuje Prezidenta na jednáních v případě jeho nepřítomnosti;

b) řeší všechny úkoly, které mu uložili Prezident nebo prezidium na úrovni Prezidenta

 1. 3. Sekretář - je členem Prezidia a: 

a) provádí zápisy z jednotlivých jednání představenstva a Sněmu členů PHC ČR z. s.;

b) kontroluje účast na jednáních a sněmech a řeší úkoly, které mu uložil Prezident nebo Prezidium;

c) vede evidenci členů.

 1. 4. Hospodář - je členem prezidia a: 

a) shromažďuje, ukládá a vydává peněžní prostředky PHC ČR z. s. tak, jak mu uloží Prezidium a Stanovy a vede o nich evidenci;

b) připravuje a kontroluje podklady pro účetnictví a sestavuje roční účetní závěrku, kterou předkládá Prezidiu;

c) na Sněmu členů předkládá roční účetní závěrku;

d) sestavuje rozpočet klubu pro nastávající rok a jednotlivé akce, které se připravují;

e) řeší všechny úkoly, které mu uložili Prezident nebo Prezidium;

f) dbá, aby vydané finanční prostředky byly využity účelně a k účelům, ke kterým byly určeny;

g) je plně odpovědný za jemu svěřené finanční prostředky a v případě ztráty je povinen tuto ztrátu uhradit v plné výši, a to v době jemu určené Prezidiem. Této povinnosti se zprostí zcela nebo částečně pouze tehdy, prokáže-li se, že škoda nevznikla jeho zaviněním;

 1. 5. Na základě rozhodnutí sněmu členů nebo prezidia mohou být funkce Sekretáře a Hospodáře sloučeny a vykonávány jednou osobou. 

 

§ 13

Schůze prezidia

 

 1. 1. Prezidium se schází pravidelně nejméně dvakrát do roka, na vyzvání Prezidenta nebo nadpoloviční většiny členů prezidia. 

 2. 2. Prezidium rozhoduje o projednávaných věcech hlasováním, přičemž k přijetí návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Prezidia. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. 

 3. 3. Všichni členové Prezidia musí být o schůzi vhodným způsobem vyrozuměni, a to v dostatečně dlouhé době před termínem schůze Prezidia. 

5. Schůze Prezidia se může uskutečnit buď osobním setkáním na předem domluveném místě, nebo jako konference za využití moderních komunikačních technologií.

 

§ 14

Sněm členů

 

 1. 1. Sněm členů PHC ČR z. s. je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji jednotliví členové klubu. 

 2. 2. Sněm členů svolává Prezidium PHC ČR z. s. každoročně, nejpozději do 31. března kalendářního roku pozvánkou. 

 3. 3. Pozvánka je uveřejněna na oficiálních stránkách klubu, FB stránkách a je elektronicky rozeslána na aktuální kontakty členů klubu. 

 4. 4. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním Sněmu členů. Na pozvánce musí být zřetelně uvedeno, že se jedná o Sněm členů klubu a dále místo a čas konání Sněmu. Na pozvánce musí být uvedeny body, které budou předmětem jednání Sněmu. 

 5. 5. Každý člen klubu, který má platné členství klubu dle § 10 - Stanov a je starší 18-ti let, může na Sněmu členů hlasovat. Za člena mladšího 18 – let má hlasovací právo jeho zákonný zástupce. 

 6. 6. Zastupování při hlasování je přípustné pouze na základě plné moci, na které musí být uvedeno datum konání Sněmu členů, místo konání, jméno, příjmení a datum narození zmocněnce a jméno, příjmení a datum narození zmocnitele. Plná moc musí být vlastnoručně podepsaná zmocnitelem. Na plné moci musí být uvedeno, zda se jedná o řádný sněm členů nebo o náhradní sněm členů. Plná moc nemusí být úředně ověřena. 

 7. 7. Sněm členů je usnášeníschopný, pokud počet hlasů není menší než 10. 

 8. 8. V případě, že se na Sněmu členů klubu není dostatečný počet 10 hlasů, Sněm členů pod vedením Prezidenta proběhne. V tomto případě nelze na Sněmu členů projednat body a rozhodnutí, které jsou spojené s hlasováním podle § 16. 

 9. 9. Pokud je na Sněmu členů nutno projednat body spojené s hlasováním podle § 16  a počet hlasů podle § 15 odst. 7 , není větší než 10 hlasů, prezidium PHC ČR z. s. podle § 18 - Stanov svolá náhradní Sněm členů. 

 10. 10. Na sněmu členů může být do pořadí zařazen i další bod jednání. Tento bod bude do pořadí zařazen jen se souhlasem všech přítomných členů sněmu. 

 11. 11. Z průběhu Sněmu členu klubu je pořizován zápis, který po skončení podepisuje Prezident klubu a zapisovatel. Zápis z jednání Sněmu členů klubu musí být zveřejněn na oficiálních webových stránkách PHC ČR z. s.  

 

§ 15

Pravomoci Sněmu členů

 

Do pravomoci Sněmu členů PHC ČR z. s. patří:

  1. 1. volit a odvolávat Prezidium klubu nebo jeho jednotlivé členy; 

  2. 2. schvalovat, měnit nebo rušit Stanovy PHC ČR z.s.; 

  3. 3. projednávat a schvalovat výroční zprávu o hospodaření PHC ČR z. s.; 

  4. 4. projednávat a schvalovat finanční plán pro následující rok; 

  5. 5. projednávat a schvalovat plán činnosti klubu pro následující rok; 

 

§ 16

Odvolání konání Sněmu členů

Případné odvolání konání Sněmu členů musí být oznámeno členům nejpozději 10 dní před stanoveným termínem konání Sněmu členů. Toto oznámení se vykoná zveřejněním na oficiálních stránkách klubu a je elektronicky rozesláno na aktuální kontakty členů klubu.

 

 

 

§ 17

Náhradní Sněm členů

 

 1. 1. Není-li Sněm členů klubu na svém zasedání schopný podle § 15 odst. 7 - Stanov usnášet se a je-li nutné na Sněmu členů projednat body, které jsou spojeny s hlasováním podle § 16  - Stanov, může Prezidium svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího, řádného Sněmu členů klubu náhradní Sněm členů. 

 2. 2. Náhradní Sněm členů se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne konání předchozího Sněmu členů. 

 3. 3. Náhradní Sněm členů se svolává pozvánkou, která je uveřejněna na oficiálních stránkách klubu a je elektronicky rozeslána na aktuální kontakty členů klubu. 

 4. 4. Na této pozvánce musí být zřetelně uvedeno, že se jedná o náhradní Sněm členů a kdy a kde se koná. 

 5. 5. Na pozvánce musí být uvedeny body, které budou předmětem jednání Sněmu. 

 6. 6. Na náhradním Sněmu členů se může jednat jen o těch bodech, které byly předmětem jednání na předchozím Sněmu členů, byly podmíněny hlasováním podle § 16 - Stanov, kdy podle § 15 odst. 7 - Stanov nebyl sněm členů usnášeníschopný. 

 7. 7. Usnášeníschopnost náhradního Sněmu členů je při účasti libovolného počtu řádných členů klubu. 

 8. 8. Na náhradní Sněm členů klubu se vztahuje ustanovení § 15 odst. 5,6 – Stanov. 

 9. 9. Rozhodnutí náhradního Sněmu členů jsou platná přijetím prosté většiny přítomných hlasů. 

§ 18

Volba Prezidia

 

 1. 1. Volba členů Prezidia se koná vždy Sněmu členů jednou za 4 roky. 

 2. 2. Funkční období Prezidia PHC ČR z. s. jsou čtyři roky a každý z funkcionářů může být opětovně zvolen. 

 3. 3. Před vypršením mandátu Prezidia jmenuje Prezident klubu nejméně 2 měsíce před ročním Sněmem členů nominační výbor, složený nejméně ze 3 členů klubu, který připraví návrhy na obsazení jednotlivých funkcí Prezidia a mohou být navržení pouze členové APHA. 

 4. 4. Při nominaci kandidátů bude termín ukončení kandidátky sedm kalendářních dnů před termínem řádných voleb. 

 5. 5. Nominaci na jednotlivé funkce v Prezidiu klubu může nominačnímu výboru zaslat každý řádný člen sám za sebe, nebo může nominaci zaslat se souhlasem nominovaného člena jiný člen klubu. 

 6. 6. Každý řádný člen klubu může být zvolen do funkce v Prezidiu klubu. 

 7. 7. Volba členů Prezidia podle § 16 - Stanov je možný pouze za splnění ustanovení § 15 odst. 7 - Stanov. 

 8. 8. Čtyři dny před volbou členů Prezidia budou členové klubu na oficiálních stránkých klubu nebo na svých aktuálních kontaktech informováni o tom, kteří členové klubu jsou nominováni do jednotlivých funkcí Prezidia. 

§ 19

Disciplinární komise

 

 1. 1. Všechny spory uvnitř PHC ČR z. s. řeší a rozhoduje Disciplinární komise, která je složená ze členů Prezidia.  

 2. 2. Rozhodnutí Disciplinární komise musí být v souladu se Stanovami, Pravidly a zákonem č. 89/2012 Sb. 

 3. 3. Disciplinární komise řeší vyloučení člena klubu, přitom: 

a) návrh na vyloučení člena klubu může podat v písemné formě kterýkoliv člen, který uvede okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení;

b) člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu;

d) disciplinární komise návrh na vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení člena zákonu nebo Stanovám.

e) disciplinární komise návrh na vyloučení člena zruší i v jiných, odůvodněných případech.

 1. 4. Členové prezidia si mohou přizvat až tři členy klubu, kteří se budou účastnit zasedání  

disciplinární komise, přitom mají rozhodovací právo. Všichni členové disciplinární komise mají stejnou váhu hlasu. V případě rovnosti hlasů ve věci rozhodne Prezident PHC ČR z.s.

 1. 5. Disciplinární komise při řešení sporů uvnitř PHC ČR z. s. vždy vyslechne všechny zúčastněné strany a učiní písemné rozhodnutí, s nímž seznámí všechny zúčastněné strany. 

 

§ 22

Jednání jménem PHC ČR z. s.

 

 1. 1. Jednat jménem PHC ČR z.s. navenek, podepisovat smlouvy a dohody má právo Prezident klubu, jím pověřený člen Prezidia nebo  jiný pověřený člen PHC ČR z. s. tak, aby tato činnost vedla vždy ku prospěchu klubu. 

2. Prezident nebo jím pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu klubu nebo otisku razítka.

 

§ 23

Majetek klubu a hospodaření s ním

 

 1. 1. Veškerý majetek a finanční prostředky spravuje Hospodář klubu, který o nich vede evidenci. 

 2. 2. Zdrojem majetku PHC ČR z. s. jsou zejména členské příspěvky a zápisné, příspěvky a dotace od obcí a státu, dary a příspěvky sponzorů a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti (bude-li provozována). 

 3. 3. Hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy. Majetek PHC ČR z. s. je majetkem klubu jako celku. 

 4. 4. O nakládání s peněžními prostředky a o převodech vlastnictví k majetku klubu rozhoduje Prezidium klubu. 

 5. 5. Kromě majetku ve vlastnictví PHC ČR z. s. může klub hospodařit s majetkem pronajatým, poskytnutým do užívání nebo jinak svěřeným k hospodaření. 

6. Příjmy plynoucí z činnosti klubu jsou rozdělovány na základě pravidel schválených prezidiem.

 

§ 24

Zánik PHC ČR z. s.

 

 1. 1. PHC ČR z.s. je založen na dobu neurčitou. 

 2. 2. PHC ČR z.s. zaniká usnesením nejméně 2/3 všech platných členů, a to na Sněmu členů. 

3. Likvidace majetku PHC ČR z.s. bude provedena dle zákona číslo 89/2012 Sb. a likvidační komise bude zvolena na Sněmu členů, který rozhodl o zániku klubu.

 

§ 25

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. 1. Stanovy Paint Horse Clubu ČR z.s. nabývají platnost dne  26.3.2022 

2. V dalších obecných otázkách se činnost klubu řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

 

 

 

 

 

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016